Killinge‐Granby samfällighetsförening

Det här är på gång


2023-09-18 Protokoll Årsstämma 2023 

2023-08-11 Dokument till Årstämman 2023 hittar du här - välkommen!

2023-07-30 Vägarbeten i Granbykorset från onsdag 07:00 - vissa tillfälliga störningar i trafiken kommer att förekomma. Beräknas färdigt senast 11/8.

2023-07-21 Årsstämma 2023-08-26 kl 13:00 i Haga Kyrkskola. r hittar du kallelsen.

2023-07-16 Kantklippning av vägen har i år försenats på grund av den torra försommaren och den då stora risken för att brand kan startas. Nu är den planerad till 20/7.

2022-10-20 Under v43 kommer arbeten med anslutningen av sista biten av Killingevägen till väg 263 att genomföras. Det kan bli störningar i framkomligheten under tiden som arbetet pågår.

2022-09-17 Årsmöteshandlingar 2022 inkl. protokoll

2022-08-19 Årsstämma 2022-09-03 välkommen till Ridhuset Smulterberg kl 13:00. 

Material till stämman

2022-06-09 Dikning av Killingevägen mellan 13 tom 17 juni  - räkna med vissa svårigheter med framkomligheten

2022-04-29 Trafiksäkerheten planeras få ytterligare förstärkning

Sedan en tid har arbeten med breddningen av början av Killingevägen och anslutningen till 263:an pågått. De aktiviteter som också pågår vid sidan av Killingevägen är anläggandet av en gång- och cykelväg som ska sträcka sig från Granbykorset och nästan ända fram till 263:an.

Gång- och cykelvägen utförs och bekostas av CR Concrete AB vars placering och anslutning till Killingevägen har överenskommits med Killinge-Granby samfällighetsförening.


Vi tackar Peter Viklund för detta bidrag till ökad säkerhet för våra trafikanter.


Vid anslutningarna till Killingevägen ska övergångsställen anläggas av föreningen, eventuellt med nivåhöjning som avses minska hastigheten vid passage.


Granbykorsets utformning ska korrigeras och anslutningsvinkeln återställas till de ursprungligt tänkta 90 grader (enligt Trafikverkets rekommendationer).


Stopplikt avses inrättas för trafikanter från Travarvägen som ska ut på Killingevägen. I samband med dessa åtgärder kommer påverkade delar av vägen asfalteras med nytt topplager.


Diskussioner pågår i Granby Strand sff och Granby sff om eventuella arbeten på anslutande/närliggande vägar som kan få positiva kostnadseffekter vid en samordning.


Merparten av dessa åtgärder planeras för genomförande under våren/sommaren 2022.


Styrelsen


2022-04-29 Trafiksäkerheten ska öka på Killingevägen

Vid senaste årsstämman uttrycktes önskemål om åtgärder för åtgärder som ökar trafiksäkerheten på Killingevägen. Hastigheten och stor mängd olika trafikanter (bilar gående cyklister barn som vuxna) skapar ibland risker som vi vill minska.


Nu har vi anskaffat ett antal farthinder av olika slag för att testa effektivitet och placering. Till att börja med placerar vi dessa i anslutning till ”Granbykorset” och vid Killingevägen 242 – 246.


Nya varningsskyltar som informerar om djurhantering och lantbruk kommer också att monteras på relevanta platser.


Detta kommer att ske inom de närmsta veckorna.


Vårhälsningar från Styrelsen


2022-03-15 Breddning av Killingevägen har startat. CR Concrete AB som drivs av Peter Viklund har inlett arbetet med att bredda vägen från korsningen Gamla Granbyvägen ner till väg 263. Syftet med detta är givetvis ökad trafiksäkerhet. Projektet planeras pågå till hösten 2022.

2021-08-29 Protokollet från årsstämman 2021-08-21

2021-07-025 Siktröjning sker i början av v35. Viss påverkan på framkomligheten kommer att uppstå. Läs Trafikverkets rekommendationer

2021-07-31 Breddning av anslutningen till väg 263 - mer info på stämman av bl.a. Peter Viklund

Kallelse till ordinarie årsstämma & övriga årsmöteshandlingar 2021-08-21

Kantklippning genomförs någon gång i v 24. Vissa tillfälliga problem med framkomligheten kan uppstå.

Årsstämman 2021 är planerad till lördag 21 augusti kl 13:00, plats Ridhuset Smulteberg.

Kantklippning planeras till veckan före Midsommar.

Vägen är sopad och klar. Har du upptäckt att vi missat lite grus på något ställe? Hör av dig i så fall så rättar vi till det...

Styrelsen har i helgen genomfört årets vägvandring som syftar till att besiktiga vägens status och ge underlag till årets budget. Vi tittar på beläggningens skick efter vintern och tjällossningen. Var behövs det siktröjning, underhåll av skyltningen mm.

Trafiksäkerheten längs Killingevägen är vårt viktigaste fokusområde. Du som fordonsförare kan aktivt bidra med den absolut viktigaste faktorn - håll hastigheten nere! När vår & sommar nu närmar sig ökar trafiken, fler bilar, mer transporter, fler motionärer... - nu ökar behovet av att alla visar hänsyn till varandra.

Styrelsen sammanträder första tisdagen varannan månad

Har du synpunkter på vägen, eller om du har något annat du vill framföra till styrelsen - klicka på info@kgsff.se här bredvid.Våra huvudområden

Juridiken

Lantmäteriet - Anläggningslagen - Stadgar - Kommunen

Trafiksäkerheten

Vad påverkar säkerheten för trafikanten?

Vägområdet

Vägens olika beståndsdelar, skötsel, förhållningssätt...

Medlemmar


Vem kan bli medlem, hur många är vi...

Dina kontakter i Styrelse & Valberedning

Ordförande
Hans Karlsson
Konvaljv 6, Holmen

19193 Sigtuna
070-2246760
Ansvarsområde: Omvärld/juridik
e-mail: ordforande@kgsff.se

Ordinarie Ledamot
Roger Parkkonen
Killingevägen 246
193 91 Sigtuna
070-3443363
Ansvarsområde:


e-mail: info@kgsff.se

Valberedning
Ulrica Sköld
Killingevägen 222
19391 Sigtuna

Vice Ordförande
Tomi Ahovalli
Tömvägen 20 
193 91 Sigtuna
070-7594929
Ansvarsområde: Trafiksäkerhet, vägunderhåll.
e-mail: info@kgsff.se

Suppleant

Peder Bonde
Killingevägen 202
193 91 Sigtuna
0765-424 227
Ansvarsområde: Trafiksäkerhet
e-mail: info@kgsff.se

Kassör
Rikard Nilsson
Killinge 11:4
193 91 Sigtuna
072-7428994,
Ansvarsområde: Ekonomi, fakturafrågor
e-mail:kassor@kgsff.se

Suppleant

Björn Eriksson
Killingevägen 120
193 91 Sigtuna
070-3513600
Ansvarsområde: Projektstöd
e-mail: info@kgsff.se

Sekreterare
Jan Treffenberg
Killingevägen 244
193 91 Sigtuna
073-663 61 80
Ansvarsområde: Skriver, arkiverar, information
e-mail:sekreterare@kgsff.se

Suppleant

Anders Rosenlund
Grimvägen 12
193 91 Sigtuna

0723-940 018

Ansvarsområde: Trafiksäkerhet

e-mail: info@kgsff.se