Killinge‐Granby samfällighetsförening

Medlemsfakta


Vem är/kan vara medlem i KGSFF?

Samtliga fastigheter som är anslutna till Killingevägen för transport till väg 263 blir obligatoriskt och automatiskt medlemar.

Du som ägare till fastigheten ansvarar för rättigheter och skyldigheter kopplat till vägverksamheten. Medlemskap följer med ditt köp av fastigheten.


Hur många delägare finns det?

270 st medlemsfastigheter & 475 delägare, privata fast/sommarboende, lantbruk och företag


Andelstal

Varje fastighet har ett, av Lantmäteriet, fastställt andelstal. Det avgör din avgifts storlek och bygger huvudsakligen på hur lång vägsträcka du använder.


Medlemsavgiften

Avgiften som du betalar består av din andel av drift‐ & underhållskostnaderna som beslutats av stämman. Den skall normalt vara betald sista oktober.


Hur påverkar du föreningens verksamhet?

Vid den årliga stämman, i augusti, deltar du och tar del av styrelsens berättelser om det gågna och det kommande året. Du röstar om styrelsens sammansättning, godkänner ekonomiska planer och ansvarsfrihet till styrelsen.
Har du konkreta förslag till förbättring eller förändring av verksamheten kan du lämna in en motion till styrelsen senast den sista mars, så röstar stämman om den.