Killinge‐Granby samfällighetsförening

Föreningen och juridiken


Samfällighetsföreningen

Föreningen förvaltar sin/sina gemensamhetsanläggningar, i vårt fall är det Sigtuna Killinge GA 4 eller i dagligt tal Killingevägen. Vid bildandet av föreningen togs ett anläggningsbeslut som anger vad/hur föreningen skall förvalta sin GA.


Kommunen
Kommunen har rådighet gällande detaljplaner, bygglov och är dessutom en trafikant, med tex. skolbussar.


Trafikverket
Ger pengabidrag till driftsunderhåll och besiktigar vägen m.a.p. trafiksäkerhet bland annat i samband med bidragsansökningar.


Transportstyrelsen
Råder över trafikregler, hastighetsbegränsningar (tillsammans med kommunen och ibland länsstyrelsen), vägskyltar & vägsäkerhet


Lantmäteriverket

Lanmäteriet ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av
samfällighetsföreningar. Det innebär att de handlägger ärenden om till
exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.