Killinge‐Granby samfällighetsförening

Vägområdet består av följande delar:


Körbanan A:

Den del av vägen som är belagd med asfalt är 3-4 meter bred och c:a 3,5 km lång.


Vägrenen B:

Området utanför körbanan och som består av stödkant, dike och naturmark ska hållas rent från grenar buskar och annan växtlighetbredd 1,5 till 2m.


Diket C:

Syftet med diket är att skydda vägkroppen från inträngande vatten. Det ska klippas varje år och rensas vart tredje.


3D ‐ luftrummet över vägområdet D:

Här ska det fria området vara 7 ‐ 8 m brett & 4,5 ‐ 4,7 m högt, fritt från växtlighet eller ledningar för att inte skada eller skadas av höga fordon.


Mötesplatser:

Vi har mötesplatser för att trafikanter skall kunna mötas utan risk för att hamna i diket eller stöta samman. Viktigt att samtliga trafikanter förstår & respekterar detta.


Skyltar:

Skyltar kommunicerar viktig information för trafikanten, de ska synas &
respekteras.